Instellingen kunnen de belastingdienst vragen om hen te registreren als ANBI Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI erkend en geregistreerd. Ook de Stichting de Romania Vrijwilligers is geregistreerd als ANBI instelling.

resized_ANBI_FC_schaduwHet voordeel van schenken aan geregistreerde ANBI stichtingen is dat u gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.         De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door gebruikt te maken van het belasting voordeel, kunt u meer schenken met  hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil  terugbetaalt.       U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur. Voor u als gever of donateur kunt u uw gift aftrekken onder de volgende voorwaarden:

1.     U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

2.     U kunt uw giften aantonen, bv. met bankafschriften of kwitanties.    

 

                                      Onze ANBI gegevens zijn:                       

 

Naam                          : Stichting de Romania Vrijwilligers 

RSIN of Fiscaal nr.     : 803923247 

Contact gegevens           : Willem Alexanderweg 3

                                    4316 BG   Zonnemaire

                                    Tel: 0111-407944  

                                    e-mail  info@sdrv.nl       

                                    Bank rek.nr. IBAN NL13 RABO  0320 5579 52                                                                                                                   

Bestuurssamenstelling :  voorzitter            - Anton van de Velde

                                         secretaris            - Henk Walhout

                                         penningmeester  - Tonnie Brouwer

 

Beleidsplan 2017 - 2022

Stichting de Romania Vrijwilligers

1.Huidige situatie.

De Stichting de Romania Vrijwilligers is ontstaan in 1995 door samenwerking van verschillende personen rondom de Oosterschelde.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden: voorzitter, penningmeester en scretaris. Het bestuur  vergadert zo mogelijk 1 maal per maand. Gedurende de maanden juli en augustus wordt slechts indien nodig vergaderd.

Leden van het bestuur of vrijwilligers bezoeken namens het bestuur 2 maal per jaar de projecten in Roemenë nl: in het voorjaar mei/juni en in october. De bezoeken hebben een tweeledige doelstelling, namelijk het onderhouden/vernieuwen of uitbreiden van de contacten en de controle of de goederen door de bedoelde afnemers op de juiste wijze zijn of worden aangewend.

In het voorjaar vindt er een transport plaats met ca 100 m³ hulpgoederen, waarbij altijd èèn van de bestuursleden aanwezig is zodat de goederen op de bestemde plaatsen gelost worden.

Gezien er een lichte economische verbetering plaats vindt in Roemenië en dat er steeds meer 2e hands kledingwinkeltjes komen, terwijl er in Nederland  steeds meer gebruikte kleding aangeboden wordt in winkels en verkoop punten zal de vraag afnemen. De ziekenhuizen moeten steeds meer voldoen aan de Europese richtlijnen, zodat er op termijn minder hulpgoederen gebruikt mogen worden. De scholen krijgen beter lesmateriaal van de staat, en gebruikte computers kunnen veelal niet meer ingezet worden vanwege niet passende hard_en software. Conclusie: geleidelijk zal het leveren van Hulpgoederen afnemen; daartegen zal moeten worden ingezet op het leveren van specifieke behoeften en diensten/advies. Het onderhouden van de contacten / vriendschap zal voor de bevolking van Roemenië erg belangrijk blijven.

Jaarlijks wordt er een `update` van het beleidsplan gemaakt. Deze versie is vastgesteld in de vergadering van november 2016.

2. Plaatselijke activiteiten

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Colijnsplaat houd 3 maal per jaar een collecte voor de stichting.

3. Diverse activiteiten

Met de Kerst sturen wij naar alle donateurs en vrijwilligers  een kerst groet met een terugblik van het afgelopen jaar. 

Het zoeken van sponsors voor : De landbouwprojecten

                                               Huisartsen posten

                                               Ziekenhuis

                                               Transport  

Beloningsbeleid           : N.V.T.

Doelstelling                 :

Het verlenen van hulp ( zowel geestelijk als materiële) in algemene zin aan de bevolking van Roemenië, zonder aanzien van ras, religie of politieke achtergronden en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verslag activiteiten     :

                                    Verbetering van de-Landbouw-productie d.m.v. levering  van en

                                    advies voor zaai en pootgoed.

                                    Hulpgoederen verzorgen voor het ziekenhuis.

                                    Huisartsen posten voorzien van hulpgoederen.

                                    Individuele hulp aan gehandicapten.

                                    Hulp aan arme gezinnen.

                                    Uitgebreid verslag van de activiteiten zie Reisverslagen/Projecten.               

Beleidsplan financieel :

Inleiding

De Stichting de Romania Vrijwilligers geeft het financieel beleid voor de volgende jaren_bepaald als:, het zorgen voor een goede en gezonde financiële huishouding van de Stichting.

Door de penningmeester wordt een jaaroverzicht gemaakt dat jaarlijks wordt gepubliceerd. Het jaaroverzicht van 2017 zal voor 31 december 2018 worden gepubliceerd.

Controle van de Boekhouding vindt plaats door derden.

Plan van aanpak van de geldwerving

Inkomsten

Via donateurs en giften van diverse instellingen. In de vergadering wordt er bekeken naar welke projecten en doelen het geld gaat.

 

Jaarrekening 2019 Stichting de Romania Vrijwilligers Goes

 

Jaarrekening

2019

 

Stichting de Romania Vrijwilligers

Goes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat Baten en Lasten

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening

Rekening

 

Balans per 31 december

Rekening

Rekening

 

2019

2018

 

 

2019

2018

baten

 

 

 

activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rentebaten en dividenden

   0

     1

 

Liquide middelen

 

 

bijdragen levend geld

 3.574

   6.178

 

Kas

 421

  197

totaal baten (a)

 3.575

   6.179

 

Rabo Rekening courant
NL 13 RABO 0320 5579 52

  178

 1.331

 

 

 

 

Rabo Bedrijfs Spaarrekening
NL 53 RABO 1264 3026 30

  2.647

  2.347

lasten

 

 

 

totaal

  3.246

  3.875

rentelasten/bankkosten

  128

  128

 

 

 

 

projecten en transport

 3.402

  7.019

 

passiva

 

 

kosten beheer en administr.

  685

   437

 

Reserves

 3.246

  3.875

totaal lasten (b)

 4.215

   7.584

 

Bestemmingsreserve transport

  -

   -

 

 

 

 

 

   -

   -

Resultaat (totaal a - b)

 -640

   -1.405

 

totaal

3.246

 3.875

 

 

 

 

 

   

   


 

 

Stichting de Romania Vrijwilligers
Willem Alexanderweg 3
4316 BG Zonnemaire
The Netherlands
info@sdrv.nl
Tel: 0111-407944
NL13RABO0320557952